Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa jest jednym z dwóch sakramentów nastawionym na zbawienie innych ludzi, a przez służbę innym przyczynia się także do zbawienia osobistego. Ten sakrament ""umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu" 

Zobacz więcej: Katechizm KKwww.opoka.org.pl 

Najważniejsze informacje dla narzeczonych: 

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej /narzeczonej lub narzeczonego/ około 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc następujące dokumenty: - Jeśli oboje są z poza parafii wymagana zgoda przynajmniej jednego z proboszczów narzeczonej lub narzeczonego.
- Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające, że między narzeczonymi nie zachodzą przeszkody prawne do zawarcia kontraktu cywilnego (zaświadczenie jest ważne trzy miesiące). 
- Świadectwo chrztu (Inaczej metryka chrztu. Świadectwo znajduje się w parafii, w której katolik został ochrzczony. JEST WAŻNE 3 MIESIĄCE). 
- Świadectwo bierzmowania (zazwyczaj jest wpisane na świadectwie chrztu, ale jeśli nie ma tam adnotacji, to trzeba je uzyskać w parafii, której narzeczona/ny przyjął ten sakrament). 
- Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodsta- wowej. 
- Zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej. 
- Dowody osobiste w celu stwierdzenia tożsamości. 
- Jeśli któraś ze stron nie ukończyła 18-stu lat życia, zgłasza się w Urzędzie Parafialnym z rodzicami, aby wyrazili na piśmie zgodę zawarcia małżeństwa.

Po spisaniu protokołu, narzeczeni otrzymują: 
- Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi(Jeśli jedna ze stron jest z innej parafii). 
- Kartki do spowiedzi. Przystępując do spowiedzi, proszę się przedstawić księdzu mówiąc: Jest to moja pierwsza /druga/ spowiedź przedślubna, wyznać grzechy i po spowiedzi podać księdzu dyskretnie kartkę).

Po spisaniu protokołu przedślubnego a przed zawarciem małżeństwa narzeczeni powinni: 
- Uczestniczyć w naukach przedślubnych w Poradni Rodzinnej (o ile jeszcze nie uczestniczyli). - Przystąpić do sakramentu pokuty (przynajmniej dwa razy od dnia zapowiedzi, a koniecznie DZIEŃ przed ślubem). - Dołączyć do protokołu świadectwo wygłoszenia zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii) z adnotacją o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Jest to sakrament w którym Chrystus konsekruje narzeczonych na szafarzy wzajemnej miłości i czyni ich współpracownikami Boga w wielkim dziele przekazywania życia. Sakrament Małżeństwa mogą przyjąć osoby ochrzczone, pełnoletnie, narzeczony - lat 18, narzeczona lat - 18, wolne od przeszkód małżeńskich, kontrakt cywilny nie utożsamia się ze ślubem kościelnym - Sakramentem i dlatego wierzącym nie daje prawa do życia małżeńskiego. 

Dokumenty wymagane do Małżeństwa: - aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
- dowody osobiste
- ostatnie świadectwo katechizacji
- świadectwo bierzmowania
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.